2008 09 30 The American Flag Through Your Eyes; US Embassy, Prague

The Competition

 

The American Flag through Your Eyes; US Embassy, Prague

Ends 30 September 2008

The Rules of this Contest

Listed below are extracts from the rules of this competition which is being promoted by the U.S. Embassy in Prague, Czech Republic. These extracts detail the rights being claimed from entrants.

"4. Sout?žící poskytuje organizátorovi souhlas k užití fotografií k propagaci sout?že a souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podob? v rámci sout?že bez nárok? na honorá?, a to v tiskovinách vydávaných organizátorem sout?že ale i v rámci jiných reklamních a propaga?ních prost?edk?, souvisejících se sout?ží.

5. Fotografie budou použity pouze v souvislosti se sout?ží a výhradn? nekomer?n?. Tento souhlas sout?žící organizátorovi poskytuje na dobu p?ti let. Jakkoliv zve?ejn?né fotografie vždy ponesou kredit svých autor?.

5.  Organizátor si vyhrazuje právo zm?nit podmínky sout?že nebo ji zrušit. Na výhru v sout?ži není právní nárok. Organizátor m?že rozhodnout o p?ípadném nezve?ejn?ní p?ihlášených fotografií nebo jejich vy?azení ze sout?že, p?ípadn? u?init v rámci sout?že jiná opat?ení; p?edevším jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické.

6. Komise ve složení Ji?í Turek (profesionální fotograf), Martin Holcman (CANON ?R) a Miroslav Konvalina (Americké centrum) vyhodnotí snímky a vyhlásí vít?ze sout?že do konce ?íjna 2008, nejlepším fotografiím bude uspo?ádána výstava v prostorách Amerického centra.
"

The above written in Czech on the competition website has been translated into English by Google as follows -

"4. Contestants provides organizer consent to the use of photographs to promote competition and agrees with the publication of photos sent in print or in electronic form in the competition without any claims for fees, in the press issued by the organizer of competition but also in other advertising and promotional tools associated with competition.

5. Photographs will be used only in the context of the competition and only non-commercially. Tento.. However, published photos always bear the credit of their authors.

5. Organizer reserves the right to modify the conditions of competition or cancel it. The win in the competition is not a legal claim. Organizer may decide not to publish any photographs of applicants or their exclusion from the competition, possibly in the competition to make other arrangements, especially in the case of photos pohoršující or unethical.

6. Commission composed of Jiri Turek (professional photographer), Martin Holcman (CANON CR) and Miroslav Konvalina (American Center) evaluate the pictures and publish the winner of competition by the end of October 2008, the best photo exhibition will be held in the American Center. This agreement provides a competitive organizer for five years."

This contest meets every requirement of the The Bill of Rights.

For further information please visit the competition website.

Complies with the Bill of Rights

 

This competition meets all the standards set out in

the Bill of Rights For Artists

traffic-light-goCompetitions which comply with the conditions set out in the Bill of Rights For Artists do not -


 © Bill of Rights Supporters Group

bill_of_rights_logo

The above text may be reproduced providing a link is given to the Bill of Rights For Artists.

Any text reproduced above in italics has been extracted from a competition website for the purposes of review.

Organisations who would like to be promoted as a Bill of Rights Supporter and have their competitions promoted on the Rights On List can use this contact form. One of the campaign team will get in touch with you.

Pro-Imaging.org founded the Artists' Bill of Rights in 2007

Pro-Imaging is a worldwide support group for professional photographers
who are pro-active in defending photographers rights.